Metodiskais darbs Braila raksta attīstība un pilnveide, vienotas matemātiskā pieraksta sistēmas pārvalde

Centrā notiek konsultācijas, kurās mācību priekšmetu skolotāji apspriež vienotu Braila zīmju izmantošanas sistēmu skolā. Īpaša uzmanība tikusi veltīta matemātikā izmantojamo zīmju saskaņošanai un precizēšanai saistībā ar jaunu matemātikas mācību grāmatu 1. – 4. klasei izveides uzsākšanu. Piedaloties E. Pildavam, T. Landrai, I. Klīvei, J. Reinvaldei, S. Beinarovičai, V. Vībem izanalizējām...

Turpināt lasīt

Mācību grāmatas Braila rakstā mūsu skolā

2009. gadā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (Centrs) kā viens no metodiskā darba virzieniem tika uzsākta taktilo mācību materiālu (grāmatu, darba lapu, taktilo uzskates materiālu u.c.) drukāšana Braila rakstā. Šobrīd Centrs ir vienīgā institūcija Latvijā, kur gatavo mācību materiālus Braila rakstā. Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsdienīgus...

Turpināt lasīt

“Palīgs neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem”
Aisma Orupe “Neatkarīgā rīta avīze” 2018. gada 29. novembris

2018. gada 29. noverbrī “Neatkarīgā rīta avīze”publicēja Aismas Orupes rakstu “Palīgs neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem”, kurā lasītāji iepazīstināti ar mūsu skolā notiekošo Agrīnās rehabilitācijas programmu un problēmām ar kurām sastopas ģimenes, kurās ir pirmskolas vecuma bērni ar redzes traucējumiem. Ar pilnu rakstu varat iepazīties Neatkarīgās rīta avīzes mājas lapā....

Turpināt lasīt