Pirmsskolas ēkas fotogrāfija

Rīgas Strazdumuižas vidusskolā- attīstības centrā pirmsskolas grupas uzsāka savu darbību 2019. gada 1. augustā, kad iestādei tika pievienota Rīgas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde bērniem ar redzes traucējumiem “Sapņudārzs”. Līdz ar to, skolā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība bērniem no 1,5 gadiem izglītības programmās:

 • “Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem”, izglītības programmas kods 01015111;
 • “Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības  traucējumiem”, izglītības programmas kods 01015811;
 • “Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem”, izglītības programmas kods 01015911.

Pirmsskolas grupu darba pamatuzdevums

Radīt vidi un visus apstākļus bērnu ar redzes traucējumiem kvalitatīvas izglītības un attīstības nodrošināšanai ar mērķi sagatavoties turpmākās izglītības ieguvei un veiksmīgai integrācijai skolas vidē un sabiedrībā kopumā.

Pirmsskolas grupu darbības mērķi

 • Nodrošināt kvalitatīvu, kompetenču pieejā balstītu pirmsskolas izglītību bērniem ar redzes traucējumiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un sagatavot izglītojamos vispārējās pamatizglītības ieguvei;
 • Nodrošināt redzes uzraudzības, korekcijas un rehabilitācijas pasākumus, atbilstoši katra izglītojamā individuālajām vajadzībām;
 • Nodrošināt mācību, audzināšanas un rehabilitācijas darba procesu, kas orientēts uz bērna vispusīgu garīgo, fizisko un sociālo attīstību.

Pirmsskolas grupu darba pamatvirzieni

 • mācību- audzināšanas darbs;
 • redzes korekcijas un rehabilitācijas darbs;
 • uz katra bērna individuālo attīstību orientēts korekcijas- kompensācijas darbs (vispārējās garīgās, fiziskās, valodas, sociālās attīstības veicināšana)

Uzņemšana iestādē

Bērni tiek uzņemti ar pašvaldības pedagoģiski- medicīniskās komisijas atzinumu.

Specifiskais atbalsts pirmsskolas izglītības grupās:

 • Mācību procesa nodrošināšana, atbilstoši katra izglītojamā individuālajām izglītības vajadzībām;
 • Ārsta- oftalmologa uzraudzība;
 • Ambliopijas un šķielēšanas ārstēšana oftalmoloģijas māsu vadībā;
 • Individuālā redzes režīma nodrošināšana un uzraudzība mācību procesā;
 • Redzes uztveres attīstīšana speciālā pedagoga vadībā;
 • Multisensorā stimulēšana bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem (sensorā istaba, vibroakustiskais dēlis, individualizēti uzdevumu saglabāto sensoro sistēmu attīstīšanai);
 • Individualizētas sporta un mūzikas nodarbības bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem;
 • Individuālo mācību un nodarbību plānu izstrādāšana bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem.