Nodarbību mērķis ir iemācīt izglītojamajiem pārvietoties droši, neatkarīgi, pārliecināti sev zināmajā un apgūtajā maršrutā, vidē un pašapkalpošanās iemaņu apguvē un pilnveidē.

Orientēšanās un mobilitāte

Neredzīgi izglītojamie orientēšanās procesā izmanto daudzas metodes, kuras sistemātiski ir mācāmas:
 1. Orientēšanās mikrotelpā (rokas stiepiena attālumā- galds, skapītis, skolas soma);
 2. Orientēšanās makrotelpā- slēgtā (dzīvoklis, māja, klase, internāts, sabiedriskas iestādes),
 3. Atklātā (mājai vai skolai blakus esoša teritorija, iela, ciemats, pilsēta).

Sociālās un pašapkalpošanās iemaņas

Redzīgi bērni ēšanu, ģērbšanos un pašapkalpošanos iemācās, atdarinot, svarīgi šos procesus apgūt jau ģimenē. Neredzīgam izglītojamajam mērķtiecīgi jāmāca darbības, kas nepieciešamas:
 • ģērbjoties
 • ēdot
 • lietojot tualeti
 • mazgājoties
 • labas manieres - uzvedības kultūra
 • verbālā un neverbālā komunikācija
 • emociju atpazīšana un pieklājīga izpaušana
Šeit ir svarīgas instrukcijas- “Roka uz rokas” un piemeklējot individuāli visatbilstīgāko darbības veidu.

Visas šīs speciālās nodarbības tiek organizētas un vadītas pēc speciālās programmas un individuālā plāna, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un attīstības līmeni.

Individuālās nodarbības speciālo tehnoloģiju apguvē vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem

Nodarbībās tiek apgūtas jaunas un uzlabotas datorikas stundās iegūtās prasmes. Skolēni iemācās izmantot mūsdienu tehniku – galda un portatīvais dators, planšetdators, Braila raksta displejs, mobilais telefons, skeneris, parastais un Braila raksta printeris un citas speciālās un standarta IT iekārtas.

Apmācībā labākai mācību vielas uztverei un iemaņu nostiprināšanai nodarbībās tiek izmantots: ekrānlasošā programma “JAWS for Windows” ar runas sintezatoriem, tai skaitā latviešu valodas, Braila raksta displejs, taktilas reljefu grāmatas, magnētiskā tāfele ar figūrām, Braila rakstā drukātas instrukcijas, taustiņu komandu saraksti un mācību materiāli.

Skolēni, kam nepieciešama papildus apmācība un individuāla pieeja, šajās nodarbībās apgūst, uzlabo un nostiprina rakstītprasmi ar desmit pirkstu metodi, darbu ar datoru operētājsistēmas Windows vidē, ekrānlasošo un citu speciālo programmu iespēju izmantošanu, dažādu lietojumprogrammu un interneta lietošanu.

Nodarbībās apgūtais palīdz neredzīgiem skolēniem datorikas stundās mācīties kopā ar redzīgiem skolēniem un labāk apgūt jauno mācību vielu, patstāvīgi iegūt informāciju, pildīt praktiskos un mājas darbus, kā arī dot iespējas dzīvē būt patstāvīgam, realizēt savu potenciālu un sasniegt mērķus.

Braila nošu mācīšanas nodarbība

Nošu Braila mācību apmācības procesā tiek izmantota G.Bites un E.Rungas 1998. gadā izdoto grāmatu”’Braila raksts. Nošu mācība”, kā arī 1988.gadā Maskavā izdoto Braila raksta nošu mācību krievu valodā. Sākumā tiek apgūti  pamati: nošu apzīmējumui, nošu ilgumus, tonalitātes. Braila rakstā klavieru skaņdarbi nošu rakstā ir maz pieejami, tāpēc skaņdarbu notis diktē skolotāja,  bet neredzīgais izglītojamais tās pieraksta nošu Braila rakstā. Pieraksta katru roku atsevišķi, iemācās nospēlēt, tad liek kopā abas rokas un strādā pie izpildījuma. Nodarbībās attīsta arī roku pirkstu veiklību un spēlē gammas.

Taktilie attēli mācību materiālos un skolas vidē: veidošana, lasīšana, izpratne

Rīgas Strazdumuižas vidusskolā-attīstības centrā daudzveidīgi taktilie attēli tiek izmantoti visu mācību priekšmetu apguvē. Tomēr tie mācību procesā ne vienmēr ir pietiekami informatīvi un viegli uztverami, jo taktilās grafikas izpētei ir raksturīgs secīgums (elementi tiek pētīti atsevišķi – parasti ar vienu vai abām rokām nosedzamā 2D telpā). Tas nozīmē, ka visu taktilā attēla elementu vienlaicīga izpēte un uztvere fiziski nav iespējama.

Bieži vien izglītojamiem sagādā lielas grūtības no attēla detaļām uzbūvēt veselumu, kā arī izprast attēla būtību un informatīvo saturu. Lai atvieglotu šo uzdevumu, tiek organizētas speciālas individuālās nodarbības, kuru mērķis ir:

 • pilnveidojot izglītojamo taktilās prasmes,
 • paaugstināt izglītojamo vispārīgās grafiskās kompetences līmeni,
 • palīdzēt izglītojamiem dažādu mācību priekšmetu materiālos sastopamo taktilo attēlu izpētē un jēgpilnā izpratnē,

padarīt taktilo grafiku par mācību procesu dinamiski papildinošu, informatīvi dažādojošu un atvieglojošu materiālu.