Komentāru nav

PuMPuRS

Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem no 2018. gada septembra piedalās projekta „PuMPuRS” īstenošanā.

Projekta mērķis – mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Ilgtermiņa ieguvums – atbalstoša skolas vide.

Darbības laiks – 2017. – 2022.gads.

Projektu īsteno –

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski:

Sociālās vides un veselības riski

 • bieži slimo
 • īpašas vajadzības
 • slims tuvinieks
 • grūtniecība/mazs bērns
 • laulība/attiecības
 • atkarība

Ar mācībām/skolas vidi saistīti riski

 • neattaisnoti mācību kavējumi
 • grūtības mācībās
 • konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem
 • vardarbība

Ekonomiskie riski

 • apgrūtināta nokļūšana uz skolu
 • materiālie apstākļi
 • mājās nav pieejas internetam
 • pienākumi mājās, kas traucē mācībām

Ar ģimeni saistīti riski

 • vecāki ilgstošā prombūtnē
 • pieskata brāli/māsu
 • vecākiem atkarība
 • konflikti/vardarbība ģimenē
 • vecāki nepietiekami atbalsta/pārlieku iesaistās

Mērķgrupa:

 • vispārējās izglītības iestāžu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam ( arī audzēkņi vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 2018./2019. gada 1.semestrī projekta ietvaros  16 izglītojamie ir saņēmuši atbalstu.  2.semestrī  projektā ir iesaistīti  20 skolēni, kuri saņem individuālās konsultācijas.

Mēs ticam, ka saņemtais atbalsts ikvienam dos iespēju turpināt mācības un sasniegt iecerēto!

Plašāka informācija PUMPURS mājaslapā