Komentāru nav

Īstenotie tālākizglītības kursi

Darbīgā un radošā gaisotnē no septembra līdz novembrim norisinājušies tālākizglītības kursi ‘’Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” Rīgas Strazdumuižas vidusskolā- attīstības centrā. Tālākizglītības kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu un PII pedagogi.
Skolotāji apguva zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem redzes traucējumiem.
Apkopojot kursu dalībnieku kvalitātes vērtēšanas anketas, secinām, ka kursanti augstvērtīgi novērtē nodarbību saturu, nodarbību vadītāju profesionalitāti, metodes un organizācijas formas, ir ļoti apmierināti ar mācību materiālu un tehnisko nodrošinājumu.
Dalībnieki vairākkārt izsaka atzinīgus vārdus nodarbību vadītājiem, ir pārsteigti par laipnību un atmosfēru, kas valda nodarbību laikā.