• Mar2019

    29.martā sākumskolas un 5.klases skolēni tikās Orientēšanās un mobilitātes dienā. Neredzīgie izglītojamie piedalījās dažādās aktivitātēs: orientējās vidē, gatavoja sviestmaizes, spēlēja domino, locīja drēbes, orientējās grāmatā, parakstījās. Izsakot savu vērtējumu par padarīto, ieklausoties citos skolas bērnos un pedagogos, skolēni saprata savas stiprās puses un attīstības vajadzības. Atgriezeniskā saite svarīga gan mums,...

  • No 8. līdz 10. martam prieks bija tikties un dalīties pieredzē ar kolēģiem no Viļņas (Lithuanian Training Center for the Blind and Visually Impaired). Mūsu skolā - attīstības centrā viesojās kolēģes no Lietuvas, kas ikdienā strādā ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Kopīgi dalījāmies pieredzē, Lietuvas speciālistes (tiflopedagogi, speciālie pedagogi, psihologs,...

  • Febr2019

    7.02.2019. norisinājās seminārs  VSAC “Rīga” filiāles “Pļavnieki” darbiniekiem par vājredzīgu un neredzīgu bērnu ar kompleksiem traucējumiem mācību/audzināšanas darba nodrošinājumu. Semināru vadīja A. Buša un L. Alne. Prieks par jauko sadarbību!

  • Centrā notiek konsultācijas, kurās mācību priekšmetu skolotāji apspriež vienotu Braila zīmju izmantošanas sistēmu skolā. Īpaša uzmanība tikusi veltīta matemātikā izmantojamo zīmju saskaņošanai un precizēšanai saistībā ar jaunu matemātikas mācību grāmatu 1. – 4. klasei izveides uzsākšanu. Piedaloties E. Pildavam, T. Landrai, I. Klīvei, J. Reinvaldei, S. Beinarovičai, V. Vībem izanalizējām...

  • 2009. gadā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (Centrs) kā viens no metodiskā darba virzieniem tika uzsākta taktilo mācību materiālu (grāmatu, darba lapu, taktilo uzskates materiālu u.c.) drukāšana Braila rakstā. Šobrīd Centrs ir vienīgā institūcija Latvijā, kur gatavo mācību materiālus Braila rakstā. Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsdienīgus...