Komentāru nav

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Identifikācijas numurs- SMIVS 2015/1

Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra iepirkuma komisija 2015.gada 18. maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkuma 1., 2., 3., 4. daļās „Pārtikas preču piegāde Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vajadzībām” ar SIA „S.A.V.” reģ. Nr. LV 40003226249. Iepirkuma  1. daļas līgumcena  EUR 18261,70 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro 70 centi) bez PVN, 2. daļas-  12227,08 (divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro 8 centi) bez PVN, 3. daļas  -14378,63 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro 63 centi) bez PVN, 4. daļas-  14236,10 (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 10 centi) bez PVN.